B&W CUP SENIOR / JUNIOR (Boulder)
Opdateret d. 2/11 2020
Så er det blevet tid til årets fjerde og sidste afdeling af B&W CUP 2020
For at overholde de skærpede restriktioner, med henblik på forsamlingsforbuddet og retningslinjer fra kulturministeriet, har vi ændret i formatet for konkurrencen og opdelt kvalifikationen i 2 konkurrencer:
B&W CUP SENIOR (OVER 21ÅR): Deltagerbegrænsning på 10 deltagere i hver kvalifikationsgruppe.
B&W CUP JUNIOR (TIL OG MED 21ÅR): Deltagerbegrænsning på 50 deltagere i kvalifikationsgruppen.
Deadline for tilmelding til konkurrencerne er tirsdag d.17. november.
Der er INGEN tilmelding på konkurrencedagene.
Program – B&W CUP SENIOR:
Fredag d. 20/11:
– Kvalifikation 1:
18.30 – 19.00: Indskrivning og opvarmning kvalifikation 1
19.00 – 20.30: Kvalifikation 1
– Kvalifikation 2:
21.00 – 21.30: Indskrivning og opvarmning kvalifikation 2
21.30 – 23.00: Kvalifikation 2
Lørdag d. 21. november:
– Kvalifikation 3:
10.00 – 10.30: Indskrivning og opvarmning kvalifikation 3
10.30 – 12.00: Kvalifikation 3
– Kvalifikation 4:
12.30 – 13.00: Indskrivning og opvarmning kvalifikation 4
13.00 – 14.30: Kvalifikation 4
Program – B&W CUP JUNIOR:
Lørdag d.21. november:
– Kvalifikation Junior:
15.00 – 16.00: Indskrivning og opvarmning kvalifikation Junior
16.00 – 19.00: Kvalifikation Junior
B&W CUP #4 finale:
20.00 – 22.00
Tiltag mod COVID-19:
– Udvidelse af kvalifikationsgrupper og konkurrencedage
– Opdeling af B&W CUP #4 i 2 konkurrencer
– Afspærring af konkurrenceområdet.
– Ingen adgang for publikum eller gæster i konkurrenceområdet under kvalifikationen
– Deltagerne har ikke adgang til caféområdet
– Opstilling af håndsprit og opfordring til håndvask
– Rengøring af konkurrenceområdet mellem hver kvalifikation
– Afholdelse af finale ud fra kulturministeriets retningslinjer om siddende publikum
– Begrænsning af deltagere i finalen
– Område opdeling af isolation for finalister
Konkurrence:
Denne afdeling er 2 totalboulder konkurrencer med en samlet finale. Rutebyggerne sætter 25 problemer i sværhedsgrader fra gul til og med sort. De 4 bedste herrer og damer kvalificerer sig til finalen.
Rangliste:
Til B&W CUP #4 d.21. november kårer vi årets vindere af B&W CUP 2020. Vinderne er de deltagere der har klaret det bedst til B&W CUP konkurrencerne i årets løb.
Det er de 3 bedste resultater der tæller på ranglisten.
Dermed behøves man ikke deltage til alle 4 konkurrencer, men som minimum deltage til 3 konkurrencer hvis man ønsker at vinde ranglisten
Ud over den store ære i at få sit navn indgraveret på vores ranglistepokaler, så kan vi afsløre at præmierne til årets ranglistevindere aldrig har været større.
Sponsorer:
– Petzl er hovedsponsor til B&W CUP.
– Friluftsland
– CLIF Bar
– Aire Libre Import (Climbskin og 8C+)
Samarbejdspartner:
– Dansk Klatreforbund: Dette års B&W Cup er en del af Boulder Cup og Lead Cup.
Et kæmpe tak skal lyde til vores sponsorer.
De er med til at sørge for at der er helt vilde præmier at vinde! – Husk at du ikke behøves at være den bedste for at vinde præmier, der er nemlig også lodtrækning blandt alle deltagere ? 
Rutebyggere:
Elias Edvardsen
Nea Herforth
Mikkel Exner
Tilmelding:
Pris: 150,-
Tilmeldingsfrist er tirsdag d.17. november.
Vi ses i Blocs & Walls
B&W CUP SENIOR / JUNIOR (Boulder) / 2020 
Updated 2/11 2020
It’s time for this year’s fourth and final section of the B&W CUP 2020
In order to comply with the restrictions, focusing on the assembly ban and guidelines from the Ministry of Culture, we have changed the format of the competition and divided the qualification into 2 competitions:
B&W CUP SENIOR (older than 21 years) : Participant limit of 10 participants in each qualification group.
B&W CUP JUNIOR (up to and including 21 years): Participant restriction of 50 participants in the qualification group.
Deadline for registration for the competitions is Tuesday the 17th. November.
There is NO registration on the competition days.
Program – B&W CUP SENIOR:
Friday 20/11:
– Qualification 1:
18.30 – 19.00: Registration and warm-up qualification 1
19.00 – 20.30: Qualification 1
– Qualification 2:
21.00 – 21.30: Registration and warm-up qualification 2
21.30 – 23.00: Qualification 2
Saturday, November 21:
– Qualification 3:
10.00 – 10.30: Enrollment and warm-up qualification 3
10.30 – 12.00: Qualification 3
– Qualification 4:
12.30 – 13.00: Registration and warm-up qualification 4
13.00 – 14.30: Qualification 4
Program – B&W CUP JUNIOR:
Saturday the 21st. November:
– Qualification Junior:
15.00 – 16.00: Registration and warm-up qualification Junior
16.00 – 19.00: Qualification JuniorB&W CUP #4 final:
20.00 – 22.00
Action against COVID-19:
– Extension of qualification groups and competition days
– Division of B&W CUP # 4 into 2 competitions
– Closure of the competition area.
– No access for the public or guests in the competition area during the qualification
– Participants do not have access to the café area
– hand sanitizer and hand washing
– Cleaning the competition area between each qualification
– Finals based on the Ministry of Culture’s guidelines on seated audiences
– Restriction of participants in the final
– Area division of isolation for finalists
Competition:
This division is 2 total boulder competitions with a total final. The route builders put 25 problems in difficulty levels from yellow to black. The 4 best men and women qualify for the final.
Ranking:
At B&W CUP #4, November 21. we announce this year’s winners of the B&W CUP 2020. The winners are the participants who have climbed the best for the B&W CUP competitions during the year.
It is the best 3 results that count in the rankings.
This means that you do not have to participate in all 4 competitions, but at least participate in 3 competitions if you want to win the ranking.
In addition to the great honor of having your name engraved on our ranking trophies, we can reveal that the prizes for this year’s rankings winners have never been greater.
Sponsors:
– Petzl is the main sponsor of the B&W CUP.
– Friluftsland
– CLIF Bar
– Aire Libre Import (Climbskin and 8C+)Collaboration:
– Danish Climbing Association: This year’s B&W Cup is part of the Boulder Cup and Lead Cup.
A huge thank you should go to our sponsors.
They help make sure there are cool prizes to win! – Remember that you do not have to be the best at winning prizes, which is also a draw among all participants;)
Routesetters:
Elias Edvardsen
Nea Herforth
Mikkel Exner
Registration:
Price: 150, –
Registration deadline is Tuesday 17th. November.
See you in Blocs & Walls